Reklamačne podmienky

ITOCA SPORT, s.r.o.

Brezová 497/11, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Prevádzka: ITOCA šport, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Lipt. Mikuláš

IČO: 44 251 661, IČ DPH: SK2022654777

e-mail : itoca@itoca.sk

Obchodný register OS Žilina, odd. sro, vl. i.49867lL

Článok I.

Úvodné ustanovenie

ITOCA SPORT, s.r.o., s miestom podnikania 03104 Liptovský Mikuláš, Brezová 497/11, IČO: 44251661, DIČ: SK2022654777, (ďalej len „ITOCA“), vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru, zakúpeného kupujúcim v internetovom obchode ITOCA, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom fyzickou alebo právnickou osobou.

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 1. ITOCA zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.
 1. Pri použitom tovare ITOCA nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu ITOCA nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 1. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, ITOCA zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 1. Záručná doba pri tovare, ktorý nie je potravinou, je 24 mesiacov. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú bezvadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo k nemu pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby je 6 mesiacov.
 1. Záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom môže ITOCA poskytnúť tiež vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame; záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 1. Pokiaľ ITOCA kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený ITOCA a odovzdaný kupujúcemu.
 1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

Článok III.

Spôsob uplatnenia reklamácie

 

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
 1. Tovar zakúpený cez internetový obchod je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:

 

Prevádzka: ITOCA šport, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Lipt. Mikuláš, Slovenská republika (ďalej len „reklamačná adresa“)

 

 1. Spolu s reklamovaným očisteným tovarom je kupujúci povinný ITOCA odoslať, príp. odovzdať tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list alebo jeho kópiu, ak bol kupujúcemu vydaný (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), ako aj popísať dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči ITOCA zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s ITOCA a príp. tiež telefonický kontakt (ďalej len „popis reklamácie“).
 1. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Dobierku nepreberáme
 2. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať pracovníkov ITOCA na tel. zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu itoca@itoca.sk alebo telefonicky na tel. číslo 0905 806 659. Pokiaľ tak nevykoná, a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe ITOCA, či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie.
 1. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

 

Článok IV.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Internetový obchod ITOCA je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru
 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým ITOCA nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 1. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 1. Ak ITOCA predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 1. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

Článok V.

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 1. O prijatí reklamácie je ITOCA povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 1. Internetový obchod ITOCA je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV uplatňuje.
 1. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je ITOCA oprávnený informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 1. O vybavení reklamácie je ITOCA povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 1. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, ITOCA môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným posúdením je vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 1. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a ITOCA ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša ITOCA bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť ITOCA za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. ITOCA je povinná kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Článok VI.

Alternatívne riešenie sporov

 

 1. V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na itoca@itoca.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 4. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje s výnimkou ustanovenia čl. II. ods. 4 len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanovením čl. II. ods. 4 tohto Reklamačného poriadku.
 1. ITOCA si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.itoca.sk.

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 17.02.2020.

Formulár na ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Kupujúci:

 

Meno a priezvisko: 

 

Bydlisko:                  

 

Tel :   

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s

Predávajúcim:

Obchodné meno:          ITOCA SPORT, s.r.o.

Miesto podnikania:        Brezová 497/11, 031 04 Liptovský Mikuláš

Prevádzka: ITOCA šport, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Lipt. Mikuláš

IČO:                            44 251 661

DIČ:                            SK2022654777

Obchodný register OS Žilina, odd. sro, vl. i.49867lL

E-mailový kontakt:   _____________________________

 týkajúcej sa

produktu:                 _____________________________

 

                                   _____________________________

 

 

Dátum objednania:           _____________________________

Číslo objednávky:_____________________________

Číslo faktúry:                      _____________________________

 

Dôvod vrátenia produktu (nepovinné):

           

Produkt mi nevyhovuje           

Našiel/našla som lacnejší

Iný dôvod: ______________________________________________________________

 

Kúpna cena má byť vrátená: bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:

 

IBAN:___________________________________________________________

 

Miesto:           _______________

Dátum:           _______________

 

Podpis :

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete produkt.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

 

 

 

Reklamačný formulár

 

Dodávateľ:

ITOCA SPORT, s.r.o.

Brezová 497/11, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Prevádzka: ITOCA šport, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Lipt. Mikuláš

IČO: 44 251 661, IČ DPH: SK2022654777

e-mail : itoca@itoca.sk

Obchodný register OS Žilina, odd. sro, vl. i.49867lL

 

Odberateľ:
 Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov           .....................................................  

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov                            .....................................................

                                                                            .....................................................  

Druh tovaru:                                                          .....................................................

Dátum objednania/dátum prijatia                              .....................................................

Cena:                                                                    .....................................................

Číslo bločku/faktúry                                                  .....................................................

Reklamujem (tu, prosím, bližšie opíšte záležitosť):

...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vyjadrenie: Tovar bude zaslaný dodávateľovi na posúdenie reklamácie. Lehota na doriešenie reklamácie je 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia (doručenia) reklamácie Dodávateľovi vrátane reklamovaného tovaru. O konečnom doriešení reklamácie Vás budeme kontaktovať telefonicky, emailom, SMS alebo písomne

Žiadam (vyberte jednu z možností tak, že ju označíte):

 • Reklamovaný tovar opraviť
 • Reklamovaný tovar vymeniť za iný tovar
 • Vrátiť za reklamovaný tovar kúpnu cenu:

o   v hotovosti (možné len na predajni)

o   na číslo účtu:

IBAN   .................................................................................   BIC/SWIFT   ................

 • primeranú zľavy z kúpnej ceny (v prípade neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru)

 

Dátum ..................

Miesto ..................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)


....................................................