Obchodné podmienky e-shopu www.itoca.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa

ITOCA SPORT, s.r.o., s miestom podnikania 03104 Liptovský Mikuláš, Brezová 497/11, IČO: 44 251 661, IČ DPH: SK2022654777, Prevádzka: ITOCA šport, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Lipt. Mikuláš, (ďalej len „ITOCA“) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi ITOCA ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.itoca.sk

1. DEFINÍCIA POJMOV

Registrácia.
Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.

Kupujúci.
Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez internetový obchod a uzavrieť s ITOCA kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  internetový obchod, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez internetový obchod odoslala záväznú objednávku a doručila ju ITOCA. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Oprávnená osoba.
Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávkový formulár.
Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa Telefón: 041 / 7632 130 Fax: 041 / 7632 139 E-mail: za@soi.sk   

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej ITOCA dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany ITOCA.

2.2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná ITOCA. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.itoca.sk a jeho odoslaním cez internetový obchod.

2.3. Objednávka obsahuje tiež: vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy, udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý internetovému obchodu ITOCA kedykoľvek na požiadanie preukázať, bližšie ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov sa nachádzajú v Zásadách ochrany osobných údajov. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

2.4. Objednávka zaniká: a. odmietnutím objednávky  zo strany ITOCA, b. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

2.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie ITOCA adresované kupujúcemu, v ktorom ITOCA potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti ITOCA neznamenajú potvrdenie objednávky.

2.6. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok ITOCA dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

2.7. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti ITOCA. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť ITOCA povinná prijať.  

3. KÚPNA CENA TOVARU

3.1.   Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

3.2.  Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. ITOCA si vyhradzuje právo cenu meniť v závislosti od nadobúdacích cien od svojich dodávateľov. ITOCA v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti, pričom tento je oprávnený v lehote do 3 dní od doručenia oznámenia o zmene ceny zmenu ceny odmietnuť. V prípade odmietnutia zmeny ceny zo stranu kupujúceho, kúpna zmluva zaniká. 

3.3.   Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu ITOCA do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3.4. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

3.5.   Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.6.   Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu kuriérovi alebo Slovenskej pošte, alebo pri osobnom odbere na prevádzke predávajúceho v hotovosti alebo platobnou kartou.

3.7.   Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom odovzdania kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet ITOCA sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.   

4. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

4.1.   Ak je tovar na sklade, má poznámku " Skladom " alebo „okamžite“, bude objednávka kupujúceho vybavená do 72 hod. iba počas pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim. 

4.2.  ak je pri tovare uvedená poznámka „ Na objednávku 2-7 dní “  po vytvorení objednávky s tovarom, ktorý má tento stav, zisťujeme dostupnosť daného tovaru u dodávateľa. V prípade, že tovar nie je u dodávateľa dostupný, ITOCA informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s návrhom riešenia. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s navrhnutým riešením, objednávka kupujúceho bez ďalšieho zaniká. 

4.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet ITOCA začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti ITOCA za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.  

5. MIESTO DODANIA

5.1.   Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a ITOCA ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.

5.2. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v predajni ITOCA v čase otváracich hodín. Pri osobnom odbere ITOCA neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru uplatnené po osobnom odbere.  

6. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

6.1.   Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

6.2.   Objednané produkty budú kupujúcemu dodané prostredníctvom kuriérskej služby, pričom náklady na doručenie produktov budú pripočítané k celkovej hodnote objednávky kupujúceho. 

6.3. Cenník dopravy

Cena za dovoz tovaru v rámci Slovenskej republiky na adresu kupujúceho je uvedená pri hodnote nákupu v internetovom obchode. Pri nákupe je cena dopravy od 5 € s DPH. Prepravná doba je 1 – 3 pracovné dni.  

7. DODANIE TOVARU

7.1.   Záväzok ITOCA dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť kurierovi. Daňový doklad – faktúra je vždy priložená pri tovare a zároveň slúži ako záručný list.

7.2.   Záväzok ITOCA dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak internetový obchod ITOCA bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal alebo odmietol prevziať.

7.3.   V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti ITOCA späť, je internetový obchod ITOCA oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1.   Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Reklamačný poriadok a formulár na odstúpenie od zmluvy

8.2.   Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi ITOCA a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.3.   Predávajúci nezodpovedá za vady, škody a/alebo straty záruky, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej montáže alebo v dôsledku použitia výrobcom neschválených súčiastok.

9. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1.   Dokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, ITOCA vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

9.2.    V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
b. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, c. predaj tovaru predávaného v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

9.3.   V odvolaní objednávky ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu prevádzky: ITOCA šport, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Lipt. Mikuláš

9.4.   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané do ITOCA najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

9.5.   Po odstúpení od zmluvy je internetový obchod ITOCA povinný:
a. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: ITOCA šport, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Lipt. Mikuláš. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa ak Vám bol odovzdaný.

b. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

9.6.   Internetový obchod ITOCA nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou ITOCA. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný ITOCA.

9.7.   ITOCA si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru ITOCA. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, ITOCA vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu, pričom je oprávnený domáhať sa voči kupujúcemu zaplatenia náhrady škody spôsobenej na tovare. 

9.8.   Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti ITOCA. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru ITOCA znáša kupujúci.

9.9.   Internetový obchod ITOCA je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a. ak pri platbe na účet ITOCA kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky,
b. ak kupujúci neprevezme alebo odmietne prevziať objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne,
c. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
d. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti ITOCA, ktoré možno od nej požadovať, nie je internetový obchod ITOCA schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach ITOCA inak ho zaobstarať,
e. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť ITOCA tovar nakupuje.

9.10.   Odstúpenie ITOCA od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti ITOCA kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

9.11.   Odstúpenie ITOCA od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti ITOCA na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9.12.   Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je internetový obchod ITOCA oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.  

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

10.1.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 17.02.2020

10.2.   Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.itoca.sk

10.3.   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

 

 

Reklamačný formulár

 

Dodávateľ:

ITOCA SPORT, s.r.o.

Brezová 497/11, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Prevádzka: ITOCA šport, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Lipt. Mikuláš

IČO: 44 251 661, IČ DPH: SK2022654777

e-mail : itoca@itoca.sk

Obchodný register OS Žilina, odd. sro, vl. i.49867lL

 

Odberateľ:
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov           .....................................................  

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov                              .....................................................

                                                                                  .....................................................  

Druh tovaru:                                                              .....................................................

Dátum objednania/dátum prijatia                              .....................................................

Cena:                                                                         .....................................................

Číslo bločku/faktúry                                                  .....................................................

Reklamujem (tu, prosím, bližšie opíšte záležitosť):

...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vyjadrenie: Tovar bude zaslaný dodávateľovi na posúdenie reklamácie. Lehota na doriešenie reklamácie je 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia (doručenia) reklamácie Dodávateľovi vrátane reklamovaného tovaru. O konečnom doriešení reklamácie Vás budeme kontaktovať telefonicky, emailom, SMS alebo písomne

Žiadam (vyberte jednu z možností tak, že ju označíte):

  • Reklamovaný tovar opraviť
  • Reklamovaný tovar vymeniť za iný tovar
  • Vrátiť za reklamovaný tovar kúpnu cenu:

o   v hotovosti (možné len na predajni)

o   na číslo účtu:

IBAN   .................................................................................   BIC/SWIFT   ................

  • primeranú zľavy z kúpnej ceny (v prípade neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru)

 

Dátum ..................

Miesto ..................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)


....................................................

Formulár na ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Kupujúci:

 Meno a priezvisko: 

 Bydlisko:                  

 Tel :   

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s

Predávajúcim:

Obchodné meno:          ITOCA SPORT, s.r.o.

Miesto podnikania:        Brezová 497/11, 031 04 Liptovský Mikuláš

Prevádzka: ITOCA šport, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Lipt. Mikuláš

IČO:                            44 251 661

DIČ:                            SK2022654777

Obchodný register OS Žilina, odd. sro, vl. i.49867lL

 

E-mailový kontakt:   _____________________________

 

týkajúcej sa

produktu:                 _____________________________

 

                                 _____________________________

 

 

Dátum objednania:           _____________________________

Číslo objednávky:             _____________________________

Číslo faktúry:                    _____________________________

 

Dôvod vrátenia produktu (nepovinné):

           

Produkt mi nevyhovuje           

Našiel/našla som lacnejší

Iný dôvod: ______________________________________________________________

 

Kúpna cena má byť vrátená: bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:

 

IBAN:___________________________________________________________

 

Miesto:           _______________

Dátum:           _______________

 

Podpis :

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete produkt.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .